ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU THEO NGÀNH HÀNG

PHÁT TRIỂN Dựa trên ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH 

Tính năng này sẽ giúp tùy chỉnh CRM, HRM, ngành hàng, sản phẩm, thiết kế... sát thực nhất với thực tế của cửa hàng, doanh nghiệp